Copyrights

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Sebastian-Fotografie. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Sebastian-Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Copyrights

All photos and texts on this website are property of Sebastian-Fotografie. They may not be reproduced , copied, published , stored, modified or used in any form , whether online or offline , without prior written permission from the photographer.

Terms and Conditions

On all legal relationships of Sebastian Photography the Terms and Conditions of the Photographers Federation of which have been filed with the Court of Amsterdam under number 84/2011 apply. Applicability of the General Conditions of the other party is hereby expressly rejected.